Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Älvdalens Utbildningscentrum AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Älvdalens Utbildningscentrum AB (org.nr 556256-6736) (”ÄUC”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Älvdalens Utbildningscentrum AB
Box 54, 796 22 Älvdalen
Tel.nr +46 252 597 000
E-mail: dataskydd@alvdalen.com

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du kontaktar oss för frågor, registrerar dig för anmälan till vårt nyhetsbrev, registrerar dina uppgifter för internatboende, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och postadress;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • annan information som du lämnat till oss i samband med din kontakt med oss.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • ÄUCs hemsida, t.ex. när registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar er för internatboende eller kontaktar oss via våra kontaktformulär;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

 

Ändamål med behandlingen                                                               Laglig grund

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att Älvdalens Utbildningscentrum AB ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som elev, vårdnadshavare till elev eller kontaktperson kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Älvdalens Utbildningscentrum. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för utskick av material. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Älvdalens Utbildningscentrum AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Älvdalens Utbildningscentrum AB säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

 

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Älvdalens Utbildningscentrum AB har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • Älvdalens Utbildningscentrum AB har ingått avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) med mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi på Älvdalens Utbildningscentrum AB arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Älvdalens Utbildningscentrum ABs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Älvdalens Utbildningscentrums hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.